Home Business SolutionsASIA CARE : SMEs คำถามที่พบบ่อย

default cms image

คำถามที่พบบ่อย

Who can apply?
What are the conditions of residence?
Can groups apply? What are the conditions?
How much does it cost?
Are people with pre-existing conditions covered?
What is the minimum membership period?
What are the modes of payments?
When does my coverage begin?
What is the currency of the policy?
Can I add more people to the policy?

อะไรบ้างที่ไม่คุ้มครอง?

ความคุ้มครองของเราอาจไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในบางกรณี ซึ่งเราเชื่อว่าจะไม่ได้ลดประโยชน์แผนความคุ้มครองโดยรวม โดยที่การยกเว้นความคุ้มครองนั้นออกไปจะทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงแผนความคุ้มครองของเราได้ในอัตราเบี้ยประกันภัยที่สามารถจ่ายได้

โดยการยกเว้นไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ได้แก่ ผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอันเกิดจากความต้องการส่วนบุคคล เช่น การทำศัลยกรรมหรือการรักษาเพื่อเสริมความงามจะทำให้ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลอยู่ในระดับที่ต่ำและส่งผลให้เบี้ยประกันภัยอยู่ในระดับที่สามารถจ่ายได้ในระยะยาวแก่สมาชิกของเรา


ท่านสามารถศึกษารายละเอียดข้อยกเว้นกรมธรรม์ได้ที่หน้า  อะไรบ้างที่ไม่คุ้มครอง?